Vasario 16-oji Vilkijoje
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – vasario 16-oji, Vilkijos krašte Ši diena – Vasario Šešioliktosios diena – Aušrinė Tėvynės žydrajam dangui. Už žvaigždę, už saulę skaisčiau mums nušvitus Laisve! Ir amžiams mums tapus brangi. Džiugiausia ir pati reikšmingiausia Lietuvai diena – Vasario 16- oji! Laisvė ir nepriklausomybė – visų valstybių kertinės vertybės. Nuo 2018 - jų metų Vilkijos kultūros centras inicijavo ir sukūrė šią šventę tokią, kokia ji buvo ir šiemet. Kultūros centro užduotis – skatinti visą Vilkijos krašto bendruomenę jungtis bendram reikalui. Be galo džiaugiamės, kad mūsų mintį priėmė, parėmė ir entuziastingai įgyvendinti ėmėsi Vilkijos miesto ir apylinkių seniūnai ir seniūnijų darbuotojai, Vilkijos švento Jurgio parapijos klebonas kun. Linas Šipavičius, kurio puiki idėja – „Vasario 16 - osios šv. Jurgio bėgimas“ – viena gražiausių ir smagiausių šios dienos dalis. Esame dėkingi visiems rėmėjams ir pagalbininkams: UAB ECOWOOD ir jo vadovui Giedriui Leliūgai už kokybiškas fotografijas, Sadauskų kaimo turizmo sodybai ir Monikai Pocei (Sadauskaitei) už karštą putinų arbatą su medumi, kavinei „MuDu2“ už skanią košę, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniams, Karalgirio miško miškininkams ir Sigitui Markauskui už medžiotojų šiupinį su elniena, Lietuvos skalikų augintojų sąjungai ir prezidentui Ričardui Barzdeniui, Vilkijos gimnazijos Jauniesiems šauliams ir vadovui Juliui Tovtkevičiui bei Vilkijos kultūros centro savanoriams. Vasario 16 - osios iškilmės prasidėjo Vilkijos šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Didžiulę Lietuvos trispalvę ir tautinę simboliką atitinkančią gėlių bei žibintų kompoziciją sukūrė Aušra Junevičė kartu su parapijos žmonėmis. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Linas Šipavičius. Jų pradžioje į bažnyčią Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ir Vilkijos gimnazijos Jaunieji Lietuvos šaulių sąjungos atstovai (vad. Julius Tovtkevičius) įnešė Lietuvos ir Vilkijos miesto vėliavas. Garbės sargyboje stovėjo tautiniais kostiumais pasipuošusios Vilkijos miesto vyr. bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė ir Vilkijos apylinkių seniūnijos specialistė Odeta Asanavičienė. Šv. Mišių pabaigoje sveikinimo žodį tarė Lietuvos Šaulių sąjungos atkūrėjas, Vyčio kryžiaus kavalierius LŠS Vlado Putvynskio-Putvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius. Šv. Mišios baigėsi Lietuvos Respublikos himnu. Šventoriuje jau rikiavosi „Vasario 16 - osios šv. Jurgio bėgimo“ iki Ringovės piliakalnio dalyviai, kurie ant rankų rišosi Vilkijos kultūros centro savanorių dalijamas trispalves juosteles. Visus prasmingomis eilėmis pasveikino Vilkijos miesto vyr. bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė. Bėgikus sveikino ir išlydėjo Vilkijos miesto seniūnas Paulius Amanaitis. Nuaidėjo Kęstučio Markevičiaus paleistas startinis šūvis. Šventinio bėgimo dalyviai, lydimi dviejų policijos ekipažų, pajudėjo finišo link. Šiemet jų buvo bene pusantro šimto. Skaitlingiausios grupės – Vilkijos futbolo klubas su treneriu Olech Fedorčak, Vilkijos gimnazijos komanda su mokytoju Arūnu Zalansku, „Nemuno krašto vaikai“, Vilkijos gimnazijos Jaunieji šauliai ir vadovas Julius Tovtkevičius, Lietuvos skalikų augintojų sąjungos atstovai, prezidentas – Ričardas Barzdenis, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus atstovai. Šauniai penkių kilometrų trasą įveikė ir pavieniai bėgikai, ir jaunos šeimos, kurių atžalos atkeliavo sportiniais vežimėliais. Ringovės piliakalnio papėdėje jau liepsnojo laužas, bėgikus pasitiko ir sveikino Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas. Visiems buvo įteikti Vilkijos kultūros centro ir Vilkijos šv. Jurgio parapijos klebono kun. Lino Šipavičiaus dovanojami atminimo medaliai, kuriuos įteikė Vilkijos kultūros centro direktorė Laima Borovaja, Vilkijos miesto seniūnas Paulius Amanaitis ir Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas. Džiaugiamės, kad šią dieną su Vilkijos krašto žmonėmis buvo Lietuvos seimo narys, bėgimo dalyvis, Justinas Urbanavičius, taręs prasmingą sveikinimo žodį susirinkusiems. Bėgimo dalyviai iš nuo starto iki finišo atsineštų trispalvių juostelių sukūrė vėjyje plazdančią Lietuvos vėliavą. Nuskambėjo Tautiška giesmė. Vietoje nenustygo pulkas Lietuvos skalikų. Apie šią labai seną šunų veislę pasakojo kinologai. Visiems magėjo juos paglostyti ir paliesti, tačiau dauguma susižavėję, bet atsargiai, stebėjo juos iš toliau... Ringovės piliakalnio papėdė kvepėjo putinų su medumi arbata, kuria visus vaišino Vilkijos apylinkių seniūno pavaduotoja Jolita Džiaugė. Miškininkas ir medžiotojas Sigitas Markauskas dalino šiupinį su elniena, paragauti skanios kavinės „MuDu2“ košės kvietė kavinės darbuotoja. Jiems talkino Vilkijos kultūros centro savanoriai: Joana Kavaliauskienė, Lukas Urbonavičius ir Augustinas Vaitkus. Ilgai prisiminsime Vasario 16 - osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventę. Pravažiuojantiems pro Ringovės piliakalnį keliu Kaunas – Jurbarkas mojuos iš tautinės vėliavos spalvų juostelių sukurta Lietuvos trispalvė. Geltona reiškia saulę, šviesą, dorą ir teisingumą; žalia – gamtos grožį, gyvybę ir viltį; raudona – už tėvynę pralietą kraują, drąsą ir ištikimybę. 2022- 02-16 Vilkija, Vilkijos apylinkė, Ringovės piliakalnis Režisierė Irena Štilpaitė

(Foto UAB “Ecowood")
© PigiosSvetaines.lt