​Dėl sinodinės Bažnyčios:
bendrystė, dalyvavimas ir misija.....
Oficialus vadovas vietinėse Bažnyčiose vyksiančiam klausymosi ir įžvalgos procesui.
Lietuvos vyskupų kreipimasis Dėl sinodinio kelio pradžios 2021 m. spalio 15 d. Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės, Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“ kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus, paaiškinantis Raštus, kviečiantis kartu laužyti duoną ir iš naujo uždegantis širdyse viltį (plg. Lk 24, 13–35). Kad tai įvyktų, reikia leistis į kelionę. Būtent tai turi minty popiežius Pranciškus, kviesdamas visą Bažnyčią į sinodinį kelią, kuriuo eisime įsiklausydami į Dievo žodį, priimdami šiandienio pasaulio iššūkius ir ieškodami geriausio būdo, kaip atlikti tą misiją, kuriai Viešpats mus pašaukė. Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. „Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai“ (PD, 1). Dalinėse Bažnyčiose pirmasis sinodo etapas prasideda 2021 m. spalio 17 d. ir tęsis iki 2022 metų balandžio mėnesio. Šiame etape esame kviečiami per maldą atpažinti Šventosios Dvasios vedimą Bažnyčioje ir likti atviriems staigmenoms, kurias Dvasia tikrai paruoš mums tame kelyje (plg. PD, 2). Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Artimiausiu laiku ir Lietuvos vyskupijose bus organizuojami konsultaciniai susitikimai parapijose, įvairiose grupelėse bei internetinėse platformose siekiant išgirsti Dievo tautos narių balsą. Tebūnie tai „dalijimasis aistra dėl bendros evangelizacijos misijos“ (PD, 14). Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis link savęs įvertinimo, pasidalijimo ir atsivertimo. Brangieji, Kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio. Jausdami bendrą atsakomybę už Bažnyčią, turime atrasti būdą susitikti ir kartu ieškoti Dievo valios. Į sinodinį kelią pakvieskime ir tuos, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo Bažnyčios ar atsidūrę visuomenės paribyje, nes mums svarbu išgirsti ir jų balsą. Tikėjimas kyla tuomet, kai žmonės vertinami: girdimas jų šauksmas, jiems padedama įveikti sunkumus, vertinamas jų atvirumas, jų orumas patvirtinamas Dievo akyse ir atkuriamas bendruomenėje (plg. Vademecum 4.1). Konsultaciniuose susitikimuose popiežius Pranciškus kviečia apmąstyti šiuos pamatinius klausimus: kaip keliaujama drauge šiandien mūsų dalinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius Dvasia kviečia mus žengti, kad augtume keliaudami drauge? (plg. PD, 26). Sinodinio proceso šerdis yra klausytis Dievo klausantis vienas kito. Mes klausomės vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą, bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje (plg. Vademecum, 4.1). Atvira širdimi tad melskime Šventosios Dvasios įkvėpimo ir vedimo! Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia, susirinkę Tavo vardu. Tik Tu viena mus veski, tebūna mūsų širdys Tavo namai; Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti, ir pamokyk, kaip jį įveikti (Sinodo malda). Šventoji Dvasia tevadovauja sinodiniam keliui ir visus teveda į tiesos pilnatvę! Lietuvos vyskupai

Jūs turite galimybę paaukoti Vilkijos šv. Jurgio parapijos bažnyčiai, pervesdami jai 1,2% pajamų mokesčio sumos...

Tikėjimas be darbų nevaisingas! (Jk 2, 20) Vilkijos šv. Jurgio parapijos padėka... 
​Kun. Linas Šipavičius ir kun. Arnoldas Valkauskas kalba apie "Credo", tikėjimo išpažinimą ir žodį "Tikiu".
Karantino metu Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje vyks tiesioginė šv. Mišių transliacija.
​Stebėti galima per  Facebook "Vilkijos šv. Jurgio parapija" paskyrą.​Kaip teisingai priimti šventą Komuniją į rankas
„Mano jėga ir drąsa yra VIEŠPATS, jis mane išgelbėjo“ (Ps 118, 14).
 Brangūs tikintieji, sveikinu Jus, visus sulaukusius mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventės – šv. Velykų. Būkite stiprūs ir drąsūs, nes su jumis yra Viešpats. Nuoširdžiai dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie šv. Velykų šventės. Ačiū tiems, kurie rūpinosi, kad likę namuose tikintieji galėtų stebėti tiesiogines transliacijas iš Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios, ačiū, kad rūpinotės bažnyčios estetiniu grožiu puošdami gėles, ačiū, kad, skleidėte informaciją apie parapijoje vykstančias šv. Mišias. Nuoširdžiai dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie parapijos išlaikymo savo velykine auka. Teatlygina Jums Gerasis Dievas! Būkite stiprūs ir drąsūs!
Vilkijos šv. Jurgio ir Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonas kun. L. Šipavičius

Parapijos skelbimas

2019.03.19

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios laikotarpiui

2019.03.19

 PADĖKOS

Kauno Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu - apdovanota Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijos CARITO vedėja Danutė Eidukienė. Plačiau....
 Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiui p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui, už suteiktą paramą, diegiant naują įgarsinimo aparatūrą Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
Nuoširdžiai dėkojame Mečislovo ir Elenos Januškevičių šeimai, už suteiktą paramą, įrengiant neįgaliųjų įvažiavimą į Vilkijos šv. Jurgio bažnyčią. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!


​Vilkijos parapijos Gavėnios laikotarpis
​ (2020-02-26 iki 04-12)....


​Seredžiaus parapijos Gavėnios laikotarpis
​(2020-02-26 iki 04-12)....
Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu paskyrė vyskupą Kęstutį Kėvalą....


​Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. (Jok 2, 18)​Mielieji, ​ XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų. ​ Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT124010042500267025 ​ Arba perduoti auką parapijos klebonui.

„Paskutinės vakarienės“ slėpinys

Kun. Linas Šipavičius

Šv. Jurgis Lydietis, kankinys

Minimas balandžio 23 d.Švenčiausiojo sakramento adoracija

.

© PigiosSvetaines.lt
© PigiosSvetaines.lt