NAUJIENOS

Sutvirtinimo Sakramentas
​2023


Žolinių šventė


Vasario 16


Šv. Jurgio atlaidai 2024


Brangus kunige Linai,
​ ši šviesi diena tebūnie pilna Dievo malonės ir džiaugsmo spindulių. Tegul Jūsų gyvenimo kelias yra palydėtas ištikimų širdžių, o kiekvienas metas atneša ramybę ir palaimą.
​ Su gimtadieniu!
​Jūsų Vilkijos parapijos parapijiečiai..

​​​Remiantis Penktuoju Bažnyčios įsakymu: „pagal išgales prisidėk prie medžiaginio Bažnyčios išlaikymo“, arba „savo Bažnyčią išlaikyti padėk“. Jus aplankys Vilkijos šv. Jurgio parapijos pastoracinės tarybos nariai, kad galėtumėte išreikšti savo valią. Raginame visus parapijiečius prisidėti prie kasmetinės Vilkijos šv. Jurgio parapijos rinkliavos. Aukos dydis nuo 5 eur. Gerasis Dievas teatlygina Jums už Jūsų gerą širdį!
NORIU SKIRTI 1,2%  bažnyčiai– išsami instrukcija 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS
​2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
​3. Užpildykite FR0512 v.5 formą, paspaudę mygtuką – gaublio ikoną „Pildyti formą vedlio principu“. Atsidariusiame vedlyje, spauskite mygtuką „Pradėti“ (jei esate paskyrę paramą anksčiau, spauskite „Tęsti“, galėsite koreguoti ir pateikti naujus duomenis). 4. FR0512 reikalingi REKVIZITAI: Paramos gavėjo kodas: 190676036 Paramos gavėjo pavadinimas: Vilkijos šv. Jurgio parapija Buveinės adresas: Bažnyčios 17, Vilkija, Kauno raj. 5. Spauskite „Išsaugoti“. Patvirtinkite, kad duomenys teisingi, spauskite „Formuoti prašymą“ ir „Pateikti“.
​Kun. Linas Šipavičius ir kun. Arnoldas Valkauskas kalba apie "Credo", tikėjimo išpažinimą ir žodį "Tikiu".
„Mano jėga ir drąsa yra VIEŠPATS, jis mane išgelbėjo“ (Ps 118, 14).
 Brangūs tikintieji, sveikinu Jus, visus sulaukusius mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventės – šv. Velykų. Būkite stiprūs ir drąsūs, nes su jumis yra Viešpats. Nuoširdžiai dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie šv. Velykų šventės. Ačiū tiems, kurie rūpinosi, kad likę namuose tikintieji galėtų stebėti tiesiogines transliacijas iš Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios, ačiū, kad rūpinotės bažnyčios estetiniu grožiu puošdami gėles, ačiū, kad, skleidėte informaciją apie parapijoje vykstančias šv. Mišias. Nuoširdžiai dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie parapijos išlaikymo savo velykine auka. Teatlygina Jums Gerasis Dievas! Būkite stiprūs ir drąsūs!
Vilkijos šv. Jurgio ir Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonas kun. L. Šipavičius

 PADĖKOS

Kauno Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu - apdovanota Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijos CARITO vedėja Danutė Eidukienė. Plačiau....
 Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiui p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui, už suteiktą paramą, diegiant naują įgarsinimo aparatūrą Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
Nuoširdžiai dėkojame Mečislovo ir Elenos Januškevičių šeimai, už suteiktą paramą, įrengiant neįgaliųjų įvažiavimą į Vilkijos šv. Jurgio bažnyčią. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
​Mielieji, ​ XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų. ​ Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT124010042500267025 ​ Arba perduoti auką parapijos klebonui.

„Paskutinės vakarienės“ slėpinys

Kun. Linas Šipavičius

Šv. Jurgis Lydietis, kankinys

Minimas balandžio 23 d.Švenčiausiojo sakramento adoracija

.

© PigiosSvetaines.lt
© PigiosSvetaines.lt