NAUJIENOS

Sutvirtinimo Sakramentas
​2023


Žolinių šventė


Vasario 16


Šv. Jurgio atlaidai 2024


Birželio 25-29 dienomis organizuojama graži iniciatyva, kurios metu Europos geografiniame centre bus perskaityta visa Biblija. Persiunčiame organizatorių laišką ir, jei turi galimybę, kviečiame sudalyvauti.

Antraštė

Sveiki! Nuoširdžiai tikiu, kad Viešpats pašaukė mus organizuoti Biblijos skaitymo renginį Europos geografiniame centre netoli Vilniaus. Garsiai skaitysime visą Bibliją nuo Pradžios knygos 1 skyriaus iki Apreiškimo Jonui 22 skyriaus. Taip skelbsime, jog Biblija yra Europos ateities pagrindas. Kviečiame atvykti iš kiekvienos Europos šalies ir perskaityti keletą skyrių savo kalba. Laukiame bažnyčių ir misijų komandų! Kviečiame prisijungti! 2024 m. birželio 25-29 d. Europos geografinis centras, už 25 km į šiaurę nuo Vilniaus, netoli Purnuškių kaimo. Kviečiame atvykti kelioms valandoms, dienoms ar visam renginio laikui. Atsineškite savo Bibliją – kiekvienas skaitys savo kalba. Pernai per nacionalinę atgailos ir maldos dieną mano draugas Werneris Woiwode su savo komanda tokį renginį organizavo Šveicarijoje. Jie garsiai skaitė visą Bibliją geografiniame Šveicarijos centre, ant Älggialp kalno, Žmonės atvykdavo iš visos šalies, pasilikdavo kelioms valandoms ar dienoms ir kiekvienas skaitydavo sava – prancūzų, vokiečių ar italų – kalba. Perskaityti Bibliją nuo Pradžios knygos 1 skyriaus iki Apreiškimo Jonui 22 skyriaus užtruko 97 valandas (4 dienas). Čia galite pamatyti jo parengtą reportažą ir nuotraukas: https://www.abraham-dienste.ch/report-and-impressions-of-the-word-of-god-proclamation-on-aelggialp Dalyviai paliudijo, kad buvo jaučiamas galingas Dievo buvimas, jie išgyveno stiprų Jo artumą. Po renginio visa komanda jautė paraginimą, kad turėtume tai padaryti dėl visos Europos. Kadangi geografinis Europos centras yra Lietuvoje, netoli Vilniaus, todėl birželio pabaigoje Dievo žodį skaitysime čia. Tai nėra tik graži idėja ar šaunus renginys, bet ateina iš Dievo širdies. Jam tai tikrai svarbu. Turime skelbti, kad Biblija tebėra Europos ateities pagrindas! Šią idėją aptarėme su Lietuvoje esančiomis bažnyčiomis ir krikščioniškomis organizacijomis. Prie projekto įgyvendinimo Lietuvoje prisijungė penkios evangelinės bažnyčios, Biblijos draugija, Agapė, Gerosios Naujienos centras ir radijo stotis XFM. Maloniai laukiu Jūsų dalyvavimo! Nick Pease HEBRON EUROPE vadovas

​​​Remiantis Penktuoju Bažnyčios įsakymu: „pagal išgales prisidėk prie medžiaginio Bažnyčios išlaikymo“, arba „savo Bažnyčią išlaikyti padėk“. Jus aplankys Vilkijos šv. Jurgio parapijos pastoracinės tarybos nariai, kad galėtumėte išreikšti savo valią. Raginame visus parapijiečius prisidėti prie kasmetinės Vilkijos šv. Jurgio parapijos rinkliavos. Aukos dydis nuo 5 eur. Gerasis Dievas teatlygina Jums už Jūsų gerą širdį!
NORIU SKIRTI 1,2%  bažnyčiai– išsami instrukcija 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS
​2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
​3. Užpildykite FR0512 v.5 formą, paspaudę mygtuką – gaublio ikoną „Pildyti formą vedlio principu“. Atsidariusiame vedlyje, spauskite mygtuką „Pradėti“ (jei esate paskyrę paramą anksčiau, spauskite „Tęsti“, galėsite koreguoti ir pateikti naujus duomenis). 4. FR0512 reikalingi REKVIZITAI: Paramos gavėjo kodas: 190676036 Paramos gavėjo pavadinimas: Vilkijos šv. Jurgio parapija Buveinės adresas: Bažnyčios 17, Vilkija, Kauno raj. 5. Spauskite „Išsaugoti“. Patvirtinkite, kad duomenys teisingi, spauskite „Formuoti prašymą“ ir „Pateikti“.
​Kun. Linas Šipavičius ir kun. Arnoldas Valkauskas kalba apie "Credo", tikėjimo išpažinimą ir žodį "Tikiu".
„Mano jėga ir drąsa yra VIEŠPATS, jis mane išgelbėjo“ (Ps 118, 14).
 Brangūs tikintieji, sveikinu Jus, visus sulaukusius mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventės – šv. Velykų. Būkite stiprūs ir drąsūs, nes su jumis yra Viešpats. Nuoširdžiai dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie šv. Velykų šventės. Ačiū tiems, kurie rūpinosi, kad likę namuose tikintieji galėtų stebėti tiesiogines transliacijas iš Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios, ačiū, kad rūpinotės bažnyčios estetiniu grožiu puošdami gėles, ačiū, kad, skleidėte informaciją apie parapijoje vykstančias šv. Mišias. Nuoširdžiai dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie parapijos išlaikymo savo velykine auka. Teatlygina Jums Gerasis Dievas! Būkite stiprūs ir drąsūs!
Vilkijos šv. Jurgio ir Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonas kun. L. Šipavičius

 PADĖKOS

Kauno Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu - apdovanota Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijos CARITO vedėja Danutė Eidukienė. Plačiau....
 Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiui p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui, už suteiktą paramą, diegiant naują įgarsinimo aparatūrą Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
Nuoširdžiai dėkojame Mečislovo ir Elenos Januškevičių šeimai, už suteiktą paramą, įrengiant neįgaliųjų įvažiavimą į Vilkijos šv. Jurgio bažnyčią. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
​Mielieji, ​ XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų. ​ Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT124010042500267025 ​ Arba perduoti auką parapijos klebonui.

„Paskutinės vakarienės“ slėpinys

Kun. Linas Šipavičius

Šv. Jurgis Lydietis, kankinys

Minimas balandžio 23 d.Švenčiausiojo sakramento adoracija

.

© PigiosSvetaines.lt
© PigiosSvetaines.lt