VILKIJOS ŠV. JURGIO PARAPIJOS PADĖKOS

 Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiui p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui, už suteiktą paramą, diegiant naują įgarsinimo aparatūrą Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
Nuoširdžiai dėkojame Mečislovo ir Elenos Januškevičių šeimai, už suteiktą paramą, įrengiant neįgaliųjų įvažiavimą į Vilkijos šv. Jurgio bažnyčią. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!


​Gedulo ir vilties dienai atminti Vilkijoje

 Birželio 21 d. penktadienį 18:00 val. mūsų parapijos jaunimas priims Sutvirtinimo sakramentą. Liepos 21 d. sekmadienį 12:00 val. šv. Onos atlaidai. Eucharistijai vadovaus ir homiliją sakys kun. Kęstutis Genys. Šiuo metu dirbantis Kauno Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijoje, Kauno kunigų seminarijoje prefektu, bei Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovu. Po šv. mišių vyks koncertas.


​Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. (Jok 2, 18)„Paskutinės vakarienės“ slėpinys

Kun. Linas Šipavičius

Šv. Jurgis Lydietis, kankinys

Minimas balandžio 23 d.Švenčiausiojo sakramento adoracija

.

Juditos Leitaitės viešnagė Vilkijoje Antrąją Velykų dieną t. y. balandžio 22 d. Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje viešės Lietuvos dainininkė Judita Leitaitė (mecosopranas), vargonininkas Jurijus Suchanovas ir smuikininkė Paulina Daukšytė (Juditos duktė). Svečiai giedos šv. Komunijos metu ir po šv. Mišių sakralines giesmes. Giedos garsiąją G. Abariaus giesmę „Aleliuja“, L. Coheno „Aleliuja“, R. Lovland, „Dėkui tau Viešpatie, kad esi šalia“ ir kitas giesmes. Šv. Komunijos metu bus giedama ant vargonų, o po šv. Mišių prie altoriaus. Dainininkė Judita Leitaitė dėkinga Vilkijos šv. Jurgio parapijos bendruomenei už galimybę surengti šį koncertą.
​Mielieji, ​ XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų. ​ Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT124010042500267025 ​ Arba perduoti auką parapijos klebonui.
© PigiosSvetaines.lt
© PigiosSvetaines.lt