Pamaldų tvarka vėlinių dieną Lapkričio 1 d. Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje pamaldos vyks sekančia tvarka: 12:00 val. iškilmingos šv. mišios „Visų Šventųjų“ garbei. 18:00 val. gedulinės šv. mišios „Mirusiųjų Paminėjimo“ dienoje.

Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje pamaldos vyks sekančia tvarka: 10:00 val. iškilmingos šv. mišios „Visų Šventųjų“ garbei. Lapkričio 2 d. Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje pamaldos vyks: 12:00 val. gedulinės šv. mišios „Mirusiųjų Paminėjimo“ oktavoje. 18:00 val. gedulinės šv. mišios „Mirusiųjų Paminėjimo“ oktavoje. Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje pamaldos vyks sekančia tvarka: 10:00 val. gedulinės šv. mišios „Mirusiųjų Paminėjimo“ oktavoje.​Kaip teisingai priimti šventą Komuniją į rankas
„Mano jėga ir drąsa yra VIEŠPATS, jis mane išgelbėjo“ (Ps 118, 14).
 Brangūs tikintieji, sveikinu Jus, visus sulaukusius mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventės – šv. Velykų. Būkite stiprūs ir drąsūs, nes su jumis yra Viešpats. Nuoširdžiai dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie šv. Velykų šventės. Ačiū tiems, kurie rūpinosi, kad likę namuose tikintieji galėtų stebėti tiesiogines transliacijas iš Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios, ačiū, kad rūpinotės bažnyčios estetiniu grožiu puošdami gėles, ačiū, kad, skleidėte informaciją apie parapijoje vykstančias šv. Mišias. Nuoširdžiai dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo prie parapijos išlaikymo savo velykine auka. Teatlygina Jums Gerasis Dievas! Būkite stiprūs ir drąsūs!
Vilkijos šv. Jurgio ir Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonas kun. L. Šipavičius

Parapijos skelbimas

2019.03.19

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios laikotarpiui

2019.03.19

 PADĖKOS

Kauno Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu - apdovanota Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijos CARITO vedėja Danutė Eidukienė. Plačiau....
 Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiui p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui, už suteiktą paramą, diegiant naują įgarsinimo aparatūrą Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
Nuoširdžiai dėkojame Mečislovo ir Elenos Januškevičių šeimai, už suteiktą paramą, įrengiant neįgaliųjų įvažiavimą į Vilkijos šv. Jurgio bažnyčią. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!


​Vilkijos parapijos Gavėnios laikotarpis
​ (2020-02-26 iki 04-12)....


​Seredžiaus parapijos Gavėnios laikotarpis
​(2020-02-26 iki 04-12)....
Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu paskyrė vyskupą Kęstutį Kėvalą....


​Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. (Jok 2, 18)​Mielieji, ​ XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų. ​ Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT124010042500267025 ​ Arba perduoti auką parapijos klebonui.

„Paskutinės vakarienės“ slėpinys

Kun. Linas Šipavičius

Šv. Jurgis Lydietis, kankinys

Minimas balandžio 23 d.Švenčiausiojo sakramento adoracija

.

© PigiosSvetaines.lt
© PigiosSvetaines.lt